Skip to content

O šoli

Zgodovina Biotehniške in Ekonomske šole

Vlada RS je 16. februarja 2021 sprejela sklep, s katerim se na Šolskem centru  Ptuj dejavnosti in izvajanje izobraževalnih programov Biotehniške šole, prenesejo na Ekonomsko šolo ŠC Ptuj. Biotehniška in Ekonomska šola ŠC Ptuj od 17. februarja 2021 svoje izobraževalne programe izvajata v okviru nove organizacijske enote ŠC Ptuj, ki se imenuje ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO.

Biotehniška šola

Septembra leta 1953 je bila ustanovljena Kmetijsko-gospodarska šola Turnišče. Ta je svoje delo začela v stari grajski stavbi, ki so jo z manjšimi posegi usposobili za izvajanje pedagoškega procesa. Spodnje prostore so preuredili v učilnice, pisarno in kuhinjo, nadstropje pa so spremenili v spalnice za učence. Praktični pouk so dijaki opravljali v objektih in na posestvu kobilarne Turnišče ter na kmetijskih posestvih.   K ustanovitvi šole so pripomogle novonastale zadruge in kmetijski kombinati, saj je primanjkovalo ustrezno usposobljenih delavcev.

Že leta 1954 se je šola preoblikovala v splošno kmetijsko šolo, ki je dijake usposabljala za delo s kmetijskimi stroji, dijakinjam pa ponudila tudi gospodinjska znanja.  Z leti se je šola širila tako programsko kot tudi kadrovsko, čeprav ji družbeno-ekonomske  razmere niso bile vedno naklonjene. Pridobivala je novo strojno opremo, izvajala kuharske in šiviljske tečaje. Traktorskih tečajev za odrasle so se udeleževali tudi kandidati iz drugih slovenskih regij, celo s Primorske. Z novim predmetnikom, ki so ga uvedli leta 1960, so lahko dijaki nadaljevali izobraževanje na srednji kmetijski šoli.

Z manjšimi adaptacijami na starem grajskem poslopju so poskušali ustvariti čim boljše pogoje za nemoteno pedagoško delo. Po desetih letih delovanja je bil zaradi finančnih težav ogrožen obstoj šole in občina je celo predlagala, naj šolo prevzame kmetijski kombinat.  

Ena večjih prelomnic v razvoju šole se je zgodila leta 1979, ko je šola zapustila turniško graščino in se preselila v mesto. Tam je skupaj z drugimi ptujskimi srednjimi šolami našla svoj novi dom pod okriljem Šolskega centra Ptuj, kjer domuje še danes. Čeprav je bila selitev težka, je vendarle omogočila boljše pogoje za delo in učenje novim generacijam mladih kmetijcev. Šola je pričela izobraževati na poklicni in tehniški stopnji, kar je podvojilo vpis učencev.

Med leti 1978 in 1988 je šola delovala v okviru Srednje kovinarske, metalurške in kmetijske šole Ptuj. Ob uvajanju novih programov (kmetovalka gospodinja, kmetijsko podjetniške dejavnosti) je šola pridobila tudi nove prostore za opravljanje praktičnega pouka. Leta 1993 smo svojemu namenu predali mogočno stavbo na Grajenščaku, kjer poteka praktični pouk kuharstva, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva.

V šolskem letu 1998/99 se je šola po 20 letih ponovno vrnila na Turnišče, saj smo pridobili 45 ha kmetijskih površin in gospodarske objekte v Turnišču pri Ptuju. Tam smo spomladi 2013 slovesno odprli nove, sodobno urejene prostore, v katerih so našle svoje mesto cvetličarska delavnica, predelovalnica sadja in zelenjave, predelovalnica mesa, moderna hladilnica in velika dvorana, namenjena izobraževanju odraslih ter drugim prireditvam.  Na turniškem posestvu se poleg poljedelskih površin nahajajo še rastlinjak, konjski hlev in kmečki, francoski ter zeliščni vrt.  Leta 2009 smo v celoti obnovili sadovnjak in vinograd na Grajenščaku.  Med vzorno negovanimi nasadi jablan in vinske trte je speljana učna pot, po kateri nas popelje pikapolonica Grajenščica.

Šola je postopoma širila izobraževalne možnosti  z novimi programi. Tako  smo v  šolskem letu 2002/2003 pridobili  program cvetličar, v šolskem letu  2008/2009  program  okoljevarstveni tehnik in v šolskem letu  2015/2016 še program gastronom–hotelir. Šola  se je leta 2008 preimenovala v Biotehniško šolo Ptuj. Prenovljeni šolski programi so prinesli tudi novost v izobraževanju, to je PUD ali praktično usposabljanje z delom,  ki ga lahko dijaki opravijo na šolskem posestvu, na kmetijah, vrtnarijah, v cvetličarnah, v gostinskih obratih ali v različnih organizacijah in si tako pridobijo veliko praktičnih izkušenj za poklicno delo.

Ekonomska šola

Okrajni ljudski odbor Maribor je 7. julija 1960 sprejel sklep o ustanovitvi Ekonomske srednje šole Ptuj. Šola je izobraževala dijake s področja občin Ptuj in Ormož v ekonomski in administrativni stroki. V tem letu je bilo vpisanih 76 dijakinje v prvi letnik administrativne šole in 64 dijakov v prvi letnik ekonomske šole ter 75 odraslih slušateljev. Pouk je potekal v petih učilnicah in telovadnici v prostorih nekdanje Vajenske šole v Raičevi ulici 2. Ob ustanovitvi so bili redno zaposleni le 3 profesorji. Že v naslednjem šolskem letu je na šoli poučevalo 11 redno in 7 honorarno zaposlenih učiteljev. Od leta 1961 do leta 1977 je šolo vodil ravnatelj Jože Stropnik.

Vpis se je iz leta v leto povečeval, zato so šolo adaptirali in dogradili. Slovesno so jo odprli 8. februarja 1963, ob slovenskem kulturnem prazniku, ko se je šola poimenovala po Jožefu Lacku. Ekonomski srednji šoli se je 1. septembra 1963 priključila še tretje pedagoška enota Vajenska šola za trgovinsko stroko v Ptuju. Po združitvi je nastal največji srednješolski zavod na Ptuju s 476 učenci in s 16. oddelki. Ekonomska srednja šola v Ptuju je združevala tri različne strokovne šole:

 • Ekonomsko srednjo šolo
 • Administrativno šolo
 • Center za blagovni promet

Najtežje obodbje za Ekonomsko srednjo šolo Ptuj je bilo nedvomno leta 1968. Sekretariat za prosveto in kulturo SRS je predlagal vrsto ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja. Med drugim je predvidel tudi ukinitev Ekonomske šole na Ptuju. Družbenopolitične organizacije, Skupščina občine Ptuj in še posebej vodstvo šole so ostro nastopili proti nameravani odločitvi in s primernimi argumenti omogočili razvoj nadaljnega šolanja. V prvih desetih letih obstoja šole se je izšolalo skoraj 500 ekonomskih tehnikov in 400 administratork. Pod mentorstvom profesorja Jožeta Čiča je uspešno deloval planinski in šahovski krožek. Skupščina občine Ptuj je 26. februarja 1970 sprejela sklep o preimenovanju Ekonomske srednje šole Jožeta Lacka v Šolski center za gospodarstvo in upravo Jožeta Lacka z naslednjimi šolskimi enotami:

 • Ekonomska srednja šola (za mladino in odrasle)
 • Administrativna šola (za mladino in odrasle)
 • Šola za prodajalce
 • Poslovodska šola (za odrasle)
 • Komercialna šola (za odrasle)

Na šoli se je takrat izobraževalo 446 redno vpisanih in 51 slušateljev ob delu.
Skupščina občine Ptuj je 30. marca 1972 sprejela odločitev o ustanovitvi 4-letne upravno administrativne šole.
Vse ptujske srednje šole in dijaški dom so 27. novembra 1974 podpisale sporazum o združitvi v SOZD Srednješolski center Ptuj. Spomladi 1977 so se začela gradbena dela. Večji del sredstev so prispevali občani ptujske občine s samoprispevkom. Dodatna sredstva so zbrale tudi organizacije združenega dela in delovne skupnosti. Srednješolski zavod Ptuj, enovita delovna organizacija vseh srednjih šol, je bil ustanovljen 1. julija 1977. Šole so delovale kot pedagoške enote (PE), med njimi tudi:

 • PE Ekonomska šola – pedagoški vodja Avgust Kokol
 • PE Upravna administrativna šola in Poklicna administrativna šola – pedagoški vodja Marjan Gojkovič
 • PE Poklicna šola za prodajalce – pedagoški vodja Franc Kovačič

Zaposleni so se na referendumu 25. maja 1978 odločili za združitev vseh treh PE v TOZD Gospodarsko – upravna šola Jože Lacko. Njen ravnatelj je postal Avgust Kokol.
Decembra 1979 so se dijaki in profesorji selili v nove prostore šolskega centra. Pouk športne vzgoje, ki se je prej odvijal v različnih športnih objektih Ptuja, je posebej zaživel ob otvoritvi nove športne dvorane v novembru 1985. Tudi za ta objekt so večji del sredstev prispevali občani s samoprispevkom. Tudi na ekonomski šoli se je v letih 1981/82 uvedlo usmerjeno izobraževanje. Dijaki so ob zaključku leta dobili indeks, ob zaključku šolanja pa so dobili potrdilo o končanem srednjem usmerjenem izobraževanju določene smeri (dijaki niso opravljali mature ali zaključnega izpita). V tem šolskem letu je šolanje zaključila tudi zadnja generacija (31 učenk) Poklicne administrativne šole. Tudi v letih usmerjenega izobraževanja se je na šoli nadaljevalo izobraževanje odraslih slušateljev.

Kljub uvajanju novih programov je v 80-ih letih zanimanje mladih za tovrstno izobraževanje začelo upadati. Vpis se je tako od leta 1980/81, ko se je v 34 oddelkih šolalo 1077 učencev, dobesedno razpolovil, saj je bilo leta 1984/85 vpisanih le še 508 učencev v 17 oddelkih. Razlogi za upadanje vpisa so bili velike težave mladih pri iskanju prve zaposlitve, zelo nizek odstotek kadrovskih štipendij …

V času od 1981 do 1988 je deloval Srednješolski center Ptuj kot enovita delovna organizacija, ki ga je najprej vodila ravnateljica Matilda Hlupič, prof., nato pa Meta Puklavec, dipl. ing.
Leta 1985 sta se združili TOZD Gimnazija splošne in pedagoške smeri Dušan Kveder in TOZD Gospodarsko upravna šola Jože Lacko v TOZD Srednja družboslovna, ekonomska in naravoslovno matematična šola Jože Lacko. Za ravnatelja je bil imenoval mag. Avgust Kokol, univ. dipl. ekon., za pomočnico ravnatelja pa Jožica Korpar, prof. Šola je organizirala pedagoško in strokovno delo v okviru dveh pedagoških enot:

 • PE za družboslovno usmeritev
 • PE za ekonomsko usmeritev

V PE za ekonomsko usmeritev se je vpis povečal in leta 1988 dosegel v poslovni-finančni dejavnosti 12 oddelkov s 398 učenci, v trgovinski dejavnosti pa 5 oddelkov s 176 učenci.
Od leta 1985 je Srednješolski center Dušana Kvedra Ptuj združeval dve šoli:

 • TOZD Srednja, kovinarska, metalurška in kmetijska šola Veljka Vlahoviča
 • TOZD Srednja družboslovna, ekonomska in naravoslovno matematična šola Jožeta Lacka
 • TOZD Dom učencev
 • Delovna skupnost skupnih služb

Decembra 1988 so bili TOZD-i ukinjeni. Srdenješolski center postane enovita delovna organizacija s štirimi pedagoškimi enotami – šolami:

 • Ekonomska šola
 • Gimnazija
 • Kmetijska in elektro šola
 • Strojna in metalurška šola

Dom učencev se je odcepil in postane samostojna delovna organizacija. Vodstvo Ekonomske šole Ptuj je ponovno prevzel mag. Avgust Kokol, univ. dipl. ekon. in to funkcijo opravljal do 1. marca 1993. Ravnateljstvo je prevzela Vlasta Prislan, univ. dipl. ekon. kot v.d. ravnateljica in to funkcijo opravljala do 30.junija 1993. Pomočnica ravnateljice je bila Vlasta Hodnik, prof.  Od julija 1993 do julija 2014 je šolo vodila ravnateljica Branka Kamp Regvat, univ. dipl. ekon.

Od julija 2014 šolo vodi ravnateljica mag. Darja Harb, univ. dipl. ekon.

Skip to content