Skip to content

Kmetijsko podjetniški tehnik

Srednje strokovno izobraževanje

V programu kmetijsko podjetniški tehnik dijaki pridobijo veliko splošnega znanja, pri strokovnih modulih pa se naučijo: pridelovati poljščine, krmo za živali, sadje in grozdje; rediti in oskrbovati domače živali; varno uporabljati in vzdrževati kmetijsko mehanizacijo; varno ravnati z gnojili in s škropivi; načrtovati, voditi in spremljati dela v kmetijski proizvodnji; svetovati pri prodaji kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev; varovati okolje in varno ravnati z odpadki.

Izobraževanje traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz kmetijstva.

Izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti zaposlitve: samozaposlitev doma na kmetiji, na kmetijskih posestvih, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom ali vinogradništvom, v kmetijskih predelovalnih obratih, v kmetijskih zadrugah in trgovinah, na turističnih kmetijah in kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, v agencijah za razvoj podeželja.  

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

4 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko dijak vpiše na višje in visokošolske študijske programe. Če v 4. letniku opravi še 5. predmet splošne mature, se lahko vpiše na številne univerzitetne študijske programe. Bolj uspešni in ambiciozni dijaki, ki jim to ne zadošča, lahko po končanem srednješolskem programu opravijo še splošno maturo, za katero se pripravljajo v maturitetnem tečaju, ki je redno izobraževanje na gimnaziji in traja 1 leto.

Predmetnik

Skip to content