Skip to content

Trgovec – Prodajalec

Srednje poklicno izobraževanje

Delo prodajalca je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja. V šoli boš pridobil znanje iz poznavanja blaga in svetovanja kupcem, razvil značajske lastnosti, ki so pomembne za delo s strankami, pridobil sposobnosti za samostojno delo, ekonomično poslovanje, vodenje in motiviranje sodelavcev oz. skupine, razvijal podjetniško miselnost ter komunikacijske spretnosti za učinkovito komuniciranje s kupci v slovenskem in v enem izmed tujih jezikov. Tvoji vrlini bosta tudi poštenost ter ugotavljanje kupčevih želja, ki ju boš  s svojim znanjem in spretnostjo znal tudi  izpolniti. Poleg omenjenega boš pridobil tudi praktična, uporabna znanja iz trgovinskega poslovanja, spoznal boš trgovinski informacijski sistem, estetsko urejanje tržnega prostora… Vse naštete veščine boš praktično preizkušal v novi učni prodajalni Market DINO.  Po končanem šolanju se boš lahko zaposlil v  različnih trgovinskih podjetjih, kjer boš prodajal: tehniko, drogerijske izdelke, tekstil, živila …

 Program sestavljajo:

  • Splošnoizobraževalni predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, naravoslovje, družboslovje in športna vzgoja)
  • Obvezni strokovni moduli (temelji gospodarstva, poslovanje trgovskega podjetja in prodaja blaga)
  • Izbirni strokovni moduli, šola oz. dijak izbere enega izmed modulov  (upravljanje z blagovno skupino živila, upravljanje z blagovno skupino tehnika, upravljanje z blagovno skupino tekstilije in drogerijski izdelki)
  • Praktično izobraževanje v šoli
  • Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  • Interesne dejavnosti
  • Odprti kurikulum       

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

3 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposliš ali nadaljuješ šolanje v programu ekonomski tehnik – PTI, ki traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo. Tako boš v petih letih pridobil kar dva poklica in s tem večje zaposlitvene možnosti ali  možnosti nadaljnjega študija.

Predmetnik

Skip to content