Skip to content

Svetovalna služba

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Pedagoginja

Ingrid Kac Korunič,
e-pošta: ingrid.kackorunic@scptuj.si
tel.: +386 (0)2 787 17 44

Svetovalna delavka

Barbara Erjavec,
e-pošta: barbara.erjavec@scptuj.si
tel.: +386 (0)2 787 17 06

Koordinatorica za dodatno strokovno pomoč

Vesna Tomše,
e-pošta: vesna.tomse@scptuj.si

tel.: +386 (0)2 787 17 45

 

Na naši šoli si prizadevamo, da bi bila šola prijazna dijakom, da bi razvijali prisrčne odnose ter pri dijakih vzpodbujali ustvarjalnost, vedoželjnost, kritično mišljenje ter pozitivno samopodobo. Dijaku želimo pomagati, ga usmerjati, da bo sposoben razmišljati o sebi ter ga naučiti, da mora sam poskrbeti za svoje samouresničevanje.

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena temeljna naloga je, da se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole na področju učenja in poučevanja, vzgoje in discipline, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicnega razvoja ter na področju socialno – ekonomskih stisk.

Šolsko svetovalno delo vključuje različne oblike svetovalne pomoči, ki jo svetovalni delavci preko svetovalnega odnosa nudijo dijakom, učiteljem, staršem in vodstvu šole, da bi čimbolj učinkovito uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje.

DELOVNA PODROČJA:

 • sodelovanje v vsakoletnih projektih šole,
 • svetovalno delo z dijaki,
 • prijava, vpis in sprejem novincev,
 • spremljanje in svetovanje novincem in ponavljalcem,
 • skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja učenja ter za osebni in socialni razvoj,
 • študijsko svetovanje in pomoč pri vpisnih aktivnostih dijakom zaključnih letnikov,
 • pomoč pri reševanju socialnih in osebnih stisk dijakov,
 • identifikacija in delo z dijaki s posebnimi potrebami,
 • delo z razredno skupnostjo glede tekoče problematike,
 • svetovanje in posvetovanje z učitelji glede pouka ali vodenja oddelčne skupnosti,
 • predavanja ali delavnice na roditeljskih sestankih,
 • individualni razgovori s starši, problematika njihovih otrok,
 • seznanjanje staršev z aktualno problematiko na šoli oz. razredu in ukrepi šole.
Skip to content