Skip to content

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu. Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek, posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski pošti). Sestanek sveta staršev poteka enkrat ali dvakrat v šolskem letu.

Skip to content