Skip to content

Ekonomski tehnik

Poklicno tehniško izobraževanje

Program je namenjen vsem, ki ste končali srednje poklicno izobraževanje po programu trgovec ali administrator, kakor tudi vsem tistim, ki ste opravili ustrezno prekvalifikacijo. Če te torej  veseli delo z ljudmi in bi se rad zaposlil v računovodstvu, tajništvu, kadrovski službi, komerciali, bančništvu, zavarovalništvu ali bi rad postal samostojni podjetnik, je program ekonomski tehnik – PTI  prava izbira zate. Izobraževalni program je pripravljen in usklajen s kurikulumum  na nacionalni in šolski ravni ter v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov, ki ti nudijo veliko zaposlitvenih možnosti. Zaposliš se lahko kot: teletržnik, tajnik, referent v bančnem poslovanju, referent v bančni komerciali, poštni uslužbenec, komercialni referent, zavarovalniški asistent, knjigovodja, trgovski poslovodja, trgovski potnik, nabavno prodajni referent …

Program sestavljajo:

  • Splošnoizobraževalni predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik1, tuji jezik2, umetnost, zgodovina, geografija, kemija, biologija, psihologija, sociologija in športna vzgoja)
  • Obvezni strokovni moduli (projekti in poslovanje podjetja, delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja)
  • Izbirni strokovni moduli, od katerih lahko šola oz. dijak izbere dva (finančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, komercialno poslovanje, upravno-administrativno poslovanje, zavarovalne storitve, bančno poslovanje, poštni promet, finančno knjigovodstvo, neposredno trženje)
  • Praktično izobraževanje v šoli
  • Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  • Interesne dejavnosti
  • Odprti kurikulum

Teoretična znanja boš lahko nadgrajeval v učnem podjetju, ki je model pravega podjetja,  po metodi »learning by doing«.

Pogoji za vpis

program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od  nazivov:  trgovec, administrator.

Trajanje

2 leti.

Možnost nadaljnega izobraževanja in zaposlitve

Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposliš ali samozaposliš, lahko pa nadaljuješ šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opraviš še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Predmetnik

Skip to content