Skip to content

Ekonomski tehnik

Srednje strokovno izobraževanje

Če te veseli delo z ljudmi in bi se rad zaposlil v računovodstvu, tajništvu, kadrovski službi, komerciali, bančništvu, zavarovalništvu ali postal samostojni podjetnik, je program ekonomski tehnik prava izbira zate. Izobraževalni program je pripravljen in usklajen s kurikulumum  na nacionalni in šolski ravni, v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov, ki ti nudijo veliko zaposlitvenih možnosti. Zaposliš se lahko kot: teletržnik, tajnik, referent v bančnem poslovanju, referent v bančni komerciali, poštni uslužbenec, komercialni referent, zavarovalniški asistent, knjigovodja, trgovski poslovodja, trgovski potnik, nabavno-prodajni referent …
Program sestavljajo:

  • Splošnoizobraževalni predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik 1, tuji jezik 2, umetnost, zgodovina, geografija, kemija, biologija, psihologija, sociologija in športna vzgoja)
  • Obvezni strokovni moduli (poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo)
  • Izbirni strokovni moduli, od katerih  lahko šola oz. dijak izbere tri (finančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, komercialno poslovanje, upravno-administrativno poslovanje, zavarovalne storitve, bančno poslovanje, poštni promet, finančno knjigovodstvo, neposredno trženje)
  • Praktično izobraževanje v šoli
  • Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  • Interesne dejavnosti
  • Odprti kurikulum

Teoretična znanja boš lahko nadgrajeval v učnem podjetju, ki je model pravega podjetja,  po metodi »learning by doing«.

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

4 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposliš ali samozaposliš, lahko pa nadaljuješ šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opraviš še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Dijaki se po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko vpišejo tudi v maturitetni tečaj, ki ga kot redno izobraževanje izvajajo gimnazije, in traja eno leto ter tako opravijo še splošno maturo.

Predmetnik

Skip to content