Skip to content

Gospodar na podeželju

Srednje poklicno izobraževanje

V programu gospodar na podeželju dijaki pridobijo veliko strokovnega znanja, pri strokovnih modulih pa se naučijo:

  • sodelovati pri načrtovanju kmetijske pridelave in reje živali ter pridelovati poljščine in vrtnine, sadje in grozdje, krmo ter rediti živali;
  • slediti načrtu kmetijske proizvodnje in kvalitetno ter ekonomično izpeljati osnovne tehnološke postopke;
  • del v rastlinski pridelavi (poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo) v skladu z načeli varstva rastlin in okolja;
  • oskrbe domačih živali skladno z etološkimi načeli;
  • varnega dela s kmetijsko mehanizacijo;
  • spoznavati kmetijski in podeželski prostor, spremljati novosti in trende ter prepoznavati možnosti in priložnosti za zaposlitev ali samozaposlitev;
  • sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje.

Izobraževanje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

Možnost zaposlitve na lastni kmetiji, na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi, na kmetijskih gospodarstvih, v kmetijskih zadrugah; v kmetijskih trgovinah, na področju kmetijske predelave, v gozdno gospodarskih organizacijah.  

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

3 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom se lahko dijak vpiše v dvoletno poklicno tehniško izobraževanje (PTI 3 + 2) v program kmetijsko podjetniški tehnik.

Predmetnik

Skip to content