Skip to content

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šola z letnim delovnim načrtom opredeli konkretne interesne dejavnosti.

V šolskem letu 2022/23 smo na šoli začeli z izvajanjem Aktivne državljanske vzgoje, katera predstavlja obvezen del interesnih dejavnosti. Ure aktivne državljanske vzgoje so razporejene v urnik. Dijaki/-nje v okviru aktivnega državljanstva razvijajo sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim. Pri različnih aktivnostih, njihovi pripravi in refleksiji pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva. V okviru vsebin ADR, dijaki tudi obiščejo pomembne institucije v Ljubljani.

Interesne dejavnosti sestavljajo:

  • obvezni enotni del
  • vsebine povezane s programom in
  • prosta izbira.

Tabela interesnih dejavnosti (število ur in vsebine za posamezni razred).

Interesne dejavnosti za naše dijake so objavljene  v našem šolskem koledarju EŠ Ptuj.

Proste izbirne vsebine (PIV)

Dijaki lahko opravljajo proste izbirne vsebine kot praktično delo v šoli (potrdilo izda mentor) in tudi izven šole (organizacija, društvo, klub, prostovoljstvo…). Te vsebine uveljavljajo v šoli pri razredniku s prošnjo za priznanje ur interesnih dejavnosti (prosta izbira) – obrazec. Število ur proste izbire, ki se prizna v okviru ID, pa je določeno v tabeli interesnih dejavnosti za vsak program in letnik.

Skip to content