Skip to content

Kmetijsko podjetniški tehnik

Poklicno tehniško izobraževanje

Izobraževanje traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk.

V programu kmetijsko podjetniški tehnik dijaki pridobijo veliko splošnega znanja, pri strokovnih modulih pa:

 • usvojijo in povezujejo strokovno-teoretična in praktična znanja za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v kmetijstvu;
 • načrtujejo, vodijo in spremljajo dela v rastlinski ter živalski proizvodnji oziroma dopolnilnih dejavnostih s pomočjo IKT;
 • izvajajo dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu;
 • razvijejo podjetniško razmišljanje in poiščejo možnosti ter priložnosti v kmetijskem in podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev;
 • varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje;
 • svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje;
 • spoznajo možnosti interesnega povezovanja in sodelovanja s strokovnimi institucijami v kmetijstvu;
 • uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela ter delovnih postopkov na poklicnem področju.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Pogoji za vpis

program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od  nazivov:  vrtnar, cvetličar, kmetijski mehanik, kmetovalec, kmetovalka – gospodinja, gozdar in  gospodar na podeželju.

Trajanje

2 leti.

Možnost nadaljnega izobraževanja in zaposlitve

 • samozaposlitev doma na kmetiji,
 • na kmetijskih posestvih, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom ali vinogradništvom,
 • v kmetijskih predelovalnih obratih,
 • v kmetijskih zadrugah in trgovinah,
 • na turističnih kmetijah in kmetijah z dopolnilno dejavnostjo,
 • v agencijah za razvoj podeželja.

Predmetnik

Skip to content