Skip to content

Tehnik oblikovanja

Srednje strokovno izobraževanje

V programu tehnik oblikovanja se dijaki naučijo oblikovati vizualna sporočila za različne medije, pripravljati različne tiskovine, naučijo se ročnega in računalniškega dela, oblikovanje spletnih strani, risati, fotografirati, pripravljati animacije…..

Izobraževanje traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Posebni pogoji za vpis
Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti. Preizkus je sestavljen iz naslednjih področij:

 • risanje po modelu,
 • preizkus likovne ustvarjalnosti,
 • ploskovno-barvni preizkus,
 • konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Program sestavljajo:

 • Splošnoizobraževalni predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik, zgodovina, geografija, kemija, biologija, fizika, sociologija in športna vzgoja)
 • Obvezni strokovni moduli (umetnostna zgodovina, risanje, podjetništvo in trženje, likovna teorija, grafično oblikovanje, predstavitvene tehnike, oblikovanje uporabnih predmetov, konstrukcija in modeliranje, modno oblikovanje)
 • Praktično izobraževanje v šoli
 • Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 • Interesne dejavnosti
 • Odprti kurikulum

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz umetnostne zgodovine.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Možnosti zaposlitve: v oglaševalskih agencijah, repro studiih, tiskarnah, različnih medijskih hišah, podjetji, kulturnih ustanovah, tekstilni industriji, lahko postaneš samostojni grafični oblikovalec, tudi samostojni oblikovalec s svojo blagovno znamko….

Možnost nadaljnjega izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposliš ali samozaposliš, lahko pa nadaljuješ šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opraviš še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Dijaki se po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko vpišejo tudi v maturitetni tečaj, ki ga kot redno izobraževanje izvajajo gimnazije, in traja eno leto ter tako opravijo še splošno maturo.

Skip to content